Skolmobbning är ett återkommande problem som förekommer i flera skolor. Flera barn blir dagligen utsatta för mobbning. Enligt den Statistiska Centralbyrån, ökar mobbningen i skolorna hela tiden och allt flera ungdomar mår som en följd av det dåligt (Norrgrann, 2021). Mobbning kan sätta djupa spår hos ett mobboffer och ha allvarliga konsekvenser. Mobbning kan definieras som då en eller flera personer avsiktligt och under en längre tid utsätter en person för negativa handlingar. Offret är alltid i ett underläge och kan inte försvara sig själv. Mobbning kan ske i olika former och på olika platser som till exempel i skolan, på fritiden samt på nätet.

Mobbning kan förekomma i olika former: fysisk, psykisk och verbal. Det har även blivit vanligare med cybermobbning. Psykisk mobbning är den vanligaste formen av mobbning och kan definieras som då man behandlar en person som luft. Det kan handla om att vända ryggen när en person närmar sig, att himla med ögonen eller att till exempel grimasera. Psykisk mobbning är en av de svåraste formerna för omgivningen att uppmärksamma och även för mobbningsoffret att bevisa. Den verbala mobbningen är att sprida rykten, håna någon eller att kommentera på en persons utseende och kläder. Till fysisk mobbning hör att slå, sparka och knuffa någon men också att ta eller förstöra någons egendom. Fysisk mobbning är en av de lättaste formerna att uppmärksamma. Forskning har visat att fysisk mobbning och verbal mobbning är vanligare bland pojkar medan flickor oftare utsätter andra för psykisk mobbning (Folkhälsan, 2003). Nätmobbning har också blivit allt vanligare och det är mycket lätt att idag mobba någon på nätet. Möjligheten att vara anonym gör det svårare att bli fast och gör det enklare för mobbaren att göra sådant som hen aldrig skulle våga göra i verkligheten. Via telefonen kan man sprida bilder och rykten samt skicka hotfulla och elaka meddelanden. Man kan mobba individen dygnet runt och därmed mobba någon även utanför skoltid (Decibel, 2019).

Mobbning kan ha allvarliga konsekvenser och påverka en individ på många sätt. Skolmobbning påverkar ofta offrets psykiska hälsa negativt. Ett barn som blir utsatt för mobbning, har ofta en dålig självbild och ett dåligt självförtroende. Mobbningsoffret kan utveckla många psykiska sjukdomar som till exempel depression eller ångest. Det är vanligt att offret börjar isolera sig från omgivningen och distansera sig från sociala relationer. Som följd av att offret mår dåligt psykiskt, kan offret även drabbas av psykosomatiska besvär. Med det menas fysiska besvär som exempelvis huvudvärk och magont. Det är alltså en kroppslig reaktion på negativa känslor och oro. Mobbning har ofta även långsiktiga konsekvenser och kan orsaka svårigheter hos individ även senare i livet (Mannerheims barnskyddsförbund, 2020).

Som förälder eller anhörig är det alltid jobbigt då ett barn blir utsatt för mobbning. Man kan känna sig hjälplös och inte riktigt veta hur man ska agera. Då en mobbningssituation uppstår är det viktigt att vara där för mobbningsoffret. Även om man är orolig och arg, är det viktigt att man hålls lugn och att man lyssnar på barnet ordentligt. Det är viktigt att barnet öppet får tala om sina känslor och upplevelser (Garzon, 2019).  Då en mobbningssituation uppstår, har föräldrarna en oerhört viktig roll i åtgärdsarbetet. Det är viktigt att föräldrarna direkt tar kontakt med skolan om skolan inte redan är medveten om situationen. Det är viktigt att skolan har ett gott samarbete med hemmet och att föräldramöten hålls där föräldrarna kan bli informerade om hur det går för barnet i skolan.

En viktig del i skolornas arbete är dock att förebygga mobbning och att se till att alla är trygga i skolan. Lärarna har en viktig roll i att vara närvarande i elevernas aktiviteter och uppmärksamma de signaler som barnen skickar ut. Då en mobbningssituation uppstår är det viktigt att lärarna och personalen direkt ingriper. Det är även viktigt att skolan har en handlingsplan för om en mobbningssituation skulle uppstå. En färdigplanerad handlingsplan gör att alla vet vad de ska göra och att de kan enas och samarbeta. En metod som även visat sig vara framgångsrik inom skolan är olika åtgärdsprogram. Det finns flera olika program vars syfte är att förebygga skolmobbning. Sådana här är till exempel organisationen Friends (Norrgrann, 2021).

Skolmobbning förekommer alltså i många skolor och det finns flera barn som dagligen blir utsatta för mobbning. Mobbningen kan ha flera negativa följder hos barnet och det är därför viktigt att både föräldrarna och skolan är aktiva och närvarande i barnets vardag.

 

Madeleine Amoroso

 

Referenser

Decibel. (04.04.2019). Olika typer av mobbning. https://www.decibel.fi/information/mobbning/olika-typer-av-mobbning

Folkhälsan. (2003).https://folkhalsan.fi/globalassets/unga/professionella/mobbninsgforebyggande/vi-mobbar-int-mappen.pdf

Garzon, E. (1 augusti 2019). Tips: Det kan du som anhörig göra om ett barn utsätts för mobbning. Västerbottningen.https://www.vasterbottningen.se/2019-08-01/tips-det-kan-du-som-anhorig-gora-om-ett-barn-utsatts-for-mobbning

Mannerheims barnskyddsförbund. (8 december 2020). Konsekvenser av mobbning. https://www.mll.fi/sv/hemsida/om-mll/forebyggande-av-mobbning/konsekvenser-av-mobbning

Norrgrann, C.(2021). Hur kan skolmobbning förebyggas?- En studie om en skolas antimobbningsarbete.[ Examensarbete, mittuniversitet]. DiVa. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1641150/FULLTEXT01.pdf

 

 

 

Pin It on Pinterest