Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning, uppdaterad 24.5.2018
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR 2016/679)
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § ja 24 §25.4.2018

1. UPPRÄTTHÅLLARE AV REGISTRET

FinFami Pohjanmaa ry – FinFami Österbotten rf, Kyrkoesplanaden 31, 65100 VASA

2. ANSVARIG FÖR OCH KONTAKTPERSON FÖR REGISTRET

FinFami Pohjanmaa ry, verksamhetsledare Leena Pakkanen

Kontaktperson:
Marja Österberg, anhörigrådgivare, 044-0334 280, [email protected]

3. REGISTRETS NAMN

FinFami Pohjanmaa ry:n asiakasrekisteri

4. SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER/ SYFTET MED REGISTRET OCH DEL AV REGISTRET

4.1 Upprätthållande och förverkligande av bokning till anhörigrådgivning.
4.2 Upprätthållande av anmälningar till evenemang, kurser och gruppverksamhet.
4.3 Dokumenterade kontakter till föreningen.

5. INNEHÅLL I REGISTRET

Kundernas personuppgifter och kontaktuppgifter:

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, specialdiet och annan behövlig information när olika evenemang ordnas.

Informationens offentlighet och sekretess:

Informationen i registret är sekretessbelagd.

Sammanslagning av informationen i registret med andra register:

Ingen sammanslagning.

6. KÄLLAN TILL PERSONUPPGIFTERNA

Den registrerade uppger själv sina personuppgifter.

7. ÖVERLÅTELSE AV STADGEENLIG INFORMATION

7.1 Personuppgifterna sparas i registret, som upprätthålls av FinFami Pohjanmaa ry- FinFami Österbotten rf. Registret som upprätthålls för anhörigrådgivning är gemensamt för de arbetstagare som erbjuder anhörigrådgivning. Ytterligare uppgifter dokumenteras inte vid samtalen. Personuppgifterna är sekretessbelagda, personalen har tystnadsplikt. Information överlåts endast med stöd av lagen eller med kundens tillåtelse. Informationen används endast som en del av kundförhållandet. Informationen överlåts inte till andra ändamål. Till finansiären rapporteras endast det som är nödvändig av besöken och utvärderingen av dessa (t.ex. åldersgrupp och kön) så att den enskilda kunden inte kan igenkännas.

7.2 Personuppgifter sparas vid anordnande av evenemang. Informationen insamlas endast för det givna evenemanget. Information överlåts endast med stöd av lagen eller med kundens tillåtelse.

8. PRINCIPER FÖR ATT SKYDDA REGISTRET

Information i pappersform
Informationen förvaras i ett låst skåp, till vilket endast de personer i personalen som erbjuder ifrågavarande tjänst har tillträde..

Elektroniskt sparad information
Uppgifterna förvaras i en molntjäst, till vilken arbetstagaren endast har tillgång med sin personliga dator, tablett eller mobiltelefon. Apparaten/ datorn är skyddad med lösenord så att utomstående inte kommer åt den. Man kommer inte åt informationen via andra datorer. Säkerhetskopior sparas i en molntjänst. De skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Uppgifterna är skyddade så att utomstående inte kommer åt dem när de flyttas mellan en apparat till molntjänsten och när de förvaras i molntjänsten. I molntjänsten används minst 128- bit AES- kryptering och krypteringsnycklarna ges inte under några omständigheter till en tredje part.

9. RÄTT ATT KONTROLLERA

Alla personuppgifter som skrivits ner i register har personen det gäller rätt att kontrollera (Personuppgiftslagen paragraf 26). Man kan be att få bekanta sig med den information som finns om en själv. Du kan vända dig med en begäran till den du haft kontakt med på föreningen eller till Marja Österberg. Man får uppgifterna efter att man stärkt sin identitet. Om utomstående ber om uppgifterna behöver de bevisa att de enligt lag har rätt till uppgifterna. Det rekommenderas att du använder en särskild blankett för ändamålet. Det finns möjlighet att radera personuppgifter, namn, adress, e-post och telefonnummer från registret. I vissa fall kan lagstiftningen kräva att FinFami Pohjanmaa ry sparar en del av personinformationen oberoende av önskemålet om anonymitet.

10. KORRIGERANDE AV UPPGIFTER OCH FÖRVERKLIGANDET AV KORRIGERINGEN

Rättelsebegäran bör göras skriftligt. I begäran bör man motivera noga vilken information man önskar korrigera, vad som enligt kunden är den riktiga informationen och på vilket sått korrigeringen skall göras. Det rekommenderas att man använder en speciell blankett för ändamålet. Den finns på dataombudsmannens byrås hemsida. Begäran om korrigering bör framställas till personen som upprätthåller registret eller till Marja Österberg.

11. ANDRA EVENTUELLA RÄTTIGHETER

I enlighet med Personuppgiftslagen (523/99) sparas personuppgifter i registret som upprätthålls av FinFami Pohjanmaa ry. Personuppgifterna är sekretessbelagda och överlämnas endast med berörda persons tillstånd eller av skäl som motiveras enligt lag.

12. FÖRVARING AV UPPGIFTERNA

Uppgifter som samlats in i samband med kundkontakter, så som kontaktuppgifter och anteckningar i samband med anhörigrådgivning, förstörs när kundkontakten upphört, senast i slutet av året. Antalet besök statistikförs årligen och rapporteras till finansiären, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).
Deltagaruppgifterna (antal deltagare, ålder och kön) i samband med evenemang förvaras endast så länge behov finns. Antalet evenemang och antalet deltagare statistikförs årligen och rapporteras till finansiären Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

 

INFORMATION OM COOKIES

För att den här sidan skall fungera på bästa sätt så sparas med jämna mellanrum små datafiler i din apparat. Dessa kallas Cookies. Det här är en allmän tillämpning på de flesta webbsidor.

VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten textfil som en webbsida begär att få spara på besökarens dator eller mobiltelefon, vid besök på sidan. Cookies sparar information om hur och till vad du använder din apparat.

HUR ANVÄNDS COOKIES?

På dessa sidor används Google- företagets Google Analytics- rapporteringstjänst. Den använder cookies, som i praktiken är textdokument som är placerade på datorn. Med hjälp av dem får man information om hur sidan används. Informationen som cookies producerar (inklusive IP-adress) förmedlas till och sparas på Googles server. Med hjälp av informationen kan Google analysera hur användaren använder sidan. Den rapporterar till webbsidans operatör och erbjuder också andra tjänster som berör webbsidans funktioner och användningen av internet.
Google kan också flytta uppgifterna till utomstående aktörer ifall lagen så kräver eller om någon utomstående aktör behandlar uppgifterna på uppdrag av Google. Google kopplar inte ihop användarens IP- adress med någon annan av de uppgifter som de handhar.
Användaren kan vägra att använda cookies genom inställningar på sin webbläsare. Man bör dock notera att alla webbsidans funktioner då inte är tillgängliga. Vid användning av dessa webbsidor godkänner användaren att Google behandlar dennes information på nämnda sätt.

HUR KAN DU HANTERA COOKIES?

Du kan hantera och/ eller radera cookies fritt. Direktiv hittas på adressen AllAboutCookies.org. Du kan radera alla cookies som finns på din dator och de flesta webbläsare kan ställas in så att de avvisar cookies helt och hållet. Kom ändå ihåg att ifall du avvisar cookies så är du tvungen att återställa inställningarna på nytt när du återvänder till en webbsida. Det är också möjligt att du inte kan använda en del tjänster på webbsidorna.

Pin It on Pinterest