Information om mental hälsa

När en insjuknar förändras livet för många.

Den psykiska hälsan kan rubbas utan förvarning och det är individuellt när och hur det sker. Enligt WHO:s definition (2013) är den psykiska hälsan ett tillstånd av mentalt välbefinnande där individen kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hen lever i.

Psykisk hälsa är inte endast frånvaro av psykisk ohälsa, utan psykiskt välbefinnande och en förmåga att klara av vardagen. Enligt WHO:s definition innebär psykisk hälsa en förmåga att skapa relationer och bry sig om andra människor, förmåga att uttrycka känslor, att arbeta, att uthärda tillfällig ångest och förluster och att acceptera förändringar i livet.

En god psykisk hälsa är en kraftkälla som hjälper människor att uppleva glädje, att knyta och upprätthålla sociala kontakter samt att fungera som både produktiva och skapande medlemmar av samhället. En närståendes psykiska ohälsa är därför ofta en kris också för familjen och andra närstående. En psykisk sjukdom och dess symtom väcker ofta liknande känslor hos de som insjuknar och hos de anhöriga. Känslorna kan vara besvikelse, skuld, sorg, oro, ilska och trötthet.

Varje familjemedlem och närstående går i egen takt igenom sin inre återhämtnings- och anpassningsprocess. Likaså kan uppfattningar om hur allvarligt den insjuknades tillstånd är variera bland familjemedlemmarna. Detta kan ändra stämningen i hemmet och påverka familjens inbördes samspel.

Texten är producerad av FinFami Uusimaa ry men översatt av FinFami Österbotten rf

Pin It on Pinterest