Information om föreningen

FinFami Österbotten rf befrämjar med sin verksamhet anhörigas välmående, när någon närstående har problem med den psykiska hälsan.

FinFami Österbotten rf är en anhörigförening som med sin verksamhet befrämjar anhörigas välmående när någon närstående har problem med den psykiska hälsan. Vi ger information om psykiska sjukdomar samt stöd åt anhöriga för att orka med vardagens utmaningar. Vi erbjuder även grupper för anhöriga, föreläsningar, utbildningar, kurser och rekreation. Kamratstödsgrupperna leds både av professionella och av gruppledare som själva är anhöriga, samtalsgrupperna är till för partners, syskon, föräldrar och vuxna barn som är anhöriga. Vi erbjuder även grupper för ungdomar som är anhörig till någon med psykisk ohälsa/missbruk. 

Föreningen strävar med sin verksamhet efter att påverka Österbottens och Mellersta Österbottens mentalvårdstjänster genom att framhålla anhörigperspektivet. Föreningen samarbetar med kommuner, myndigheter, professionella och sakkunniga som arbetar med psykisk hälsa samt med andra föreningar.

Vision

NÄR EN TILLFRISKNAR, LÄTTAR ORON FÖR MÅNGA

När en insjuknar, förändras livet för många. Varje anhörig har möjlighet till ett bra liv oberoende av en familjemedlems sjukdom. I framtiden är nära relationer och familjer den viktigaste källan för välmående från de anhörigas, de tillfrisknandes och samhällets perspektiv. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa uppfattas ha behov för eget stöd. De uppfattas också som en resurs för främjadet av psykisk hälsa. Deras behov för och rätt till, att bygga sitt eget meningsfulla liv erkänns allmänt i samhället. Hopp öppnar upp nya framtidsperspektiv.

Mål

MÅL 1: Anhörigas handlingsförmåga är betryggad

Anhörigas välmående grundar sig på egna resurser och positiv mental hälsa. Alla har rätt till att vårda sitt eget välmående, också då en närstående är psykiskt sjuk. Hela familjens välmående stöder den anhöriga. En anhörig som tar hand om sitt eget välmående, orkar också stöda sina närstående bättre.

MÅL 2: Familjefokus förverkligas i mentalhälsovården och i andra tjänster

Familjen erkänns som mentalhälsoarbetets grundenhet och nära relationer erkänns som betydande för tillfrisknandet från psykisk ohälsa. Familjers behov besvaras holistiskt och familjemedlemmarnas individuella behov uppmärksammas.

MÅL 3: Anhörigas likvärdiga deltagande i samhället förverkligas

Ingen behöver uppleva att hen lämnas ensam. Varje individ har inflytande över de saker som påverkar hen själv och hens familj, och över sin position i samhället. Stigmat associerat med psykisk ohälsa förhindrar inte längre familjemedlemmar från att uppleva sig som fullständiga och uppskattade medborgare.

Föreningens värderingar

Medborgarorganisations förankrad
Vår verksamhet baserar sig på de anhörigas behov. Frivillighet och stöd av andra i samma situation är våra största resurser. Vi uppmuntrar alla att delta i våra föreningsaktiviteter.

Respekt
Vi respekterar varandra både som individer och som en del av föreningen. Vi agerar rättvist.

Pålitlighet

Vi är pålitliga och ärliga. Vi behandlar varandra väl.

Värme
Vi är tillmötesgående och närvarande. Vi förmedlar välmående. Anhörigföreningens arbete är kraftgivande.

Påverkan
Anhörigföreningens arbete påverkar och är ansvarsfullt. Vi är anpassningsbara och ekonomiska. Vi påverkar på ett klokt sätt med eftertanke.

Mod
Anhörigföreningen är kreativitet och innovativ. Vi lyfter modigt fram de synpunkter som de anhöriga till personer med psykisk ohälsa framför. Vi stöder och uppmuntrar de anhöriga att vara öppna.

Finansiering

Föreningens verksamhet stöd av intäkter från Veikkaus.

Finansiering fås även från olika fonder och stiftelser.

Understöd från fonder och stiftelser för 2022:

Aktiastieftelsen i Korsholm 1 000,00 €
Aktiastiftelsen i Malax 500,00 €
Karleby stad 500,00 €
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius Fond 3 000,00 €
Vaasan Aktiasäätiö 1 000,00 €
Viola Ranin 2 000 €
William Thurings stiftelse 1 000,00 €
Aktiastiftelsen i Petalax 300,00 €                                                                    Vasa stad 400,00 €
Sparbanksstiftelsen i Pörtom 1000,00 €

Styrelsen 2023

Föreningens styrelse 2023:

Anita Ruutiainen, ordförande
Virpi Bertlin
Aulikki Karhu
Salme Viljamaa
Virpi Palomäki
Pekka Niemi-Nikkola
Sinikka Blomqvist
Johanna Olsson
Jarkko Pirttiperä

Suppleanter:

Raija Kujanpää
Pauliina Niemi
Tarja Lamberg
Lea Ranne

Ta Kontakt

FinFami Pohjanamaa ry FinFami Österbotten rf

Tfn. 06 3120 105
[email protected]

Bilagor

Pin It on Pinterest